Công ty khai thác và chế biến đá An Giang mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN

Ngày 20/3/2015, Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh-lao động và phòng chống cháy nổ” lần thứ 17.

atvsld

Công ty khai thác và chế biến đá An Giang mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN

Năm 2014, công ty đã đầu tư trên 886.410.200 đồng cho công tác bảo hộ lao động, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, quy định, hướng dẫn của Nhà nước về công tác ATVSLĐ-PCCN và đã tạo được những bước chuyển biến tích cực.

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 có chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”. Năm 2015, công ty tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ-PCCN; tăng cường thanh kiểm tra, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ-PCCN và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời chủ động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm xây dựng văn hóa an toàn trong lao động vì sự phát triển bền vững của công ty.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các bộ phận sản xuất và giám đốc công ty ký kết giao ước thi đua không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, đảm bảo ATVSLĐ- PCCN.

Dịp này nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen và giấy khen, vì đã đạt thành tích tốt trong công tác bảo hộ lao động, ATVSLĐ- PCCN năm 2014./.