Đá 10x15

Loại đá có kích cỡ từ 10cm - 15cm (hoặc 9cm – 15cm) tùy theo yêu cầu của công trình. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, sử dụng phù hợp cho các công trình bỏ đá vào rọ làm bờ kè, làm thảm taluy bằng rọ đá bảo vệ lòng sông.